PSK Skadedyrkontroll – 

Gratis befaring 

Tlf 92 40 33 33

     Privat Skadedyrkontroll Org.nr. 920252516

Vi er et selskap som utfører alle tjenester innen skadedyrkontroll og bekjempelse. 

Vi skal være best på pris og service.

Alltid gratis befaring.

Vår oppgave er å levere det kunden behøver til rett pris. Denne visjonen er en av de viktigste grunnene til at kundene kommer tilbake til oss. Kontakt oss uforpliktende og finn ut selv hva vi tilbyr!

Benytt skjema under eller ring 92 40 33 33post@psk.as

 

Fornavn *  
Etternavn *  
E-post *  
Telefon  
Melding  

Forebygging av skadedyrangrep

Alle levende organismer, skadedyr inkludert, trenger visse ting for å overleve: vann, næring og steder der de kan leve og formere seg. Dersom du klarer å forhindre at skadedyr får tilgang på dette, vil sjansen for at skadedyr etableres reduseres dramatisk. Her følger noen generelle tips for hvordan du kan forhindre at skadedyr trives i dine omgivelser:

 

Reduser fuktigheten

Skadedyr har vansker med å overleve når det blir for tørt i omgivelsene. Minimer derfor
mengden av tilgjengelig vann, og tørk ut fuktige gjenstander og rom. Noen eksempler: ikke la vann bli stående i fat under potteplanter, i vaskebøtter eller oppvaskkummer. Dersom du har fuktige rom, vil økt romtemperatur og luftsirkulasjon tørke ut rommene og gjøre dem mindre attraktive for skadedyr som trives der det er fuktig. Har du vannskadde og fuktige materialer i huset ditt bør disse fjernes.

 

Fjern matkilder

Skadedyr kan finne næring på mer eller mindre opplagte steder. Plassering av matvarer i tette beholdere som plast- og glassbokser vil hindre skadedyrene tilgang på næring. Et rent kjøkken uten brødsmuler, stekefett og andre matrester vil også begrense muligheten for skadedyrangrep. Vær også oppmerksom på at tilgjengelig dyrefôr, for eksempel hunde- og kattemat, også kan være god mat for andre dyr.

Fjerning av tørre matrester ved støvsuging er hensiktsmessig fordi dette fjerner matrester uten å samtidig tilføre fuktighet. I vannlåsen på kjøkkenet kan organisk materiale hope seg opp, og tømming av denne vil bidra til lavere forekomst av små fluer som gjerne trives der. Matrester utendørs bør også minimeres fordi disse kan tiltrekke seg og livnære skadedyr. Dette inkluderer nedfallsfrukt og rester fra fuglebrett.

Kompost med matavfall bør plasseres i tett beholder for å forhindre at skadedyr kommer til. Søppeldunker som inneholder matrester, bør ha et tett lokk og tømmes hyppig.

Hold skadedyrene ute

Utestenging er et viktig tiltak for å unngå å få skadedyr innendørs. Bruk av nett og gitter foran vinduer, luker, sprekker, rør- eller ledningsgjennomganger reduserer muligheten for at skadedyr kommer seg inn. Det samme vil bruk av plaststrimler, tettepastaer, tetteskum, tettestrier mm. Sørg også for å holde dører lukket når mulig.

Brukte møbler, som senger, madrasser, sofaer og stoler, kan inneholde skadedyr. Før du tar inn slike møbler i din bolig bør du forsikre deg om at de ikke inneholder skadedyr. Plassering av gjenstander ved lav (-18 °C) eller høy nok temperatur (> 45 °C) over lang nok tid, vil drepe mange potensielle skadedyr.

Fjern eller steng av oppholdssteder innendørs

Har skadedyr først kommet seg inn foretrekker mange å gjemme seg bort i små hulrom og
sprekker i gulv og vegger. Tetting eller sperring av slike gjemmesteder vil redusere antall
oppholdssteder. Fuglereir, muse- og vepsebol er også steder der mange skadedyr trives.
Gå derfor igjennom boligen og fjern disse.

Generell veiledning

Hvem som kan utføre skadedyrbekjempelse

Eier eller bruker av bygning, innretning kan selv utføre skadedyrbekjempelse på egen eiendom.

Kun skadedyrbekjempere har rett til å planlegge og å utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse. 

Bruk av bekjempelsesmidler

Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

Kjemiske midler som benyttes til skadedyrbekjempelse skal være godkjent i henhold til de enhver tid gjeldende bestemmelser for slike produkter og være deklarert og merket i henhold til forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Det er forbudt å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding» for andre enn skadedyrbekjempere med tilleggskurs. Personer uten godkjenning kan medvirke som medhjelpere.

For øvrig skal bruk av bekjempelsesmidler eller bestemte helsefarlige metoder være i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av departementet, blant annet bestemmelser om tillatte restmengder i luft, overflate og lignende, plikt til å benytte bestemte bekjempelsesmetoder, egnede tiltak for bekjempelse av enkelte typer skadedyr og godkjenning av ikke biocidholdige bekjempelsesmidler.

Meldingsplikt

Dersom skadedyrbekjempelse skal gjennomføres ved bruk av midler som nevnt i § 3-2 tredje ledd, skal skadedyrbekjemperen senest tre uker før tiltaket legge frem melding for kommunen med en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet ved skadedyrbekjempelsen. Gjenpart av nabovarsel skal sendes kommunen sammen med meldingen.

Fristen på tre uker gjelder ikke der kommunen gir pålegg om skadedyrbekjempelse eller ved hastevedtak

Senest tre uker etter gjennomføringen skal skadedyrbekjemperen gi ny melding til kommunen om at tiltaket er gjennomført og om resultatet av tiltaket.

Nabovarsel

Enhver som skal foreta skadedyrbekjempelse skal varsle naboer og andre som kan bli berørt av skadedyrbekjempelsen. Disse skal bli orientert om når tiltaket skal gjennomføres, hvilket bekjempelsesmiddel som skal brukes og om faresignaler og forholdsregler som må tas. Nabovarsel kan utelates dersom dette anses åpenbart unødvendig eller ikke er praktisk gjennomførbart.

Før tiltaket iverksettes skal den som skal foreta skadedyrbekjempelsen forvisse seg om at naboer og berørte er klar over gjennomføringstidspunktet.

Plikt til å føre protokoll, gi opplysninger og veiledning

Skadedyrbekjemperen skal føre løpende protokoll over hvilke bekjempelsestiltak som iverksettes. Tilsynsmyndigheten, jf. § 5-2, kan til enhver tid kreve å få seg forelagt protokollen eller andre opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndighetene skal kunne føre tilsyn. Av protokollen skal det fremgå følgende: Tidspunkt for tiltaket, sted, eier, oppdragsgiver, anvendt middel, kvantum, metode, resultat, hvilken type skadedyr, nabovarsel og eventuelle skader.

Kilde: Folkehelseinstituttet


Tlf 92 40 33 33